شهر حیوانات

آشنایی با شاهین

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

آشنایی با شاهین

شاهین از پرندگان شکاری با اندازه متوسط به شمار می رود طول بدن آن 38 تا 53 سانتی متر و فاصله دو سر بالهای آن حدود یک متر است پرنده نر حدود 575 تا 710 گرم وزن دارد و پرنده ماده به طور قابل توجهی از نر بزرگتر است وزن پرنده ماده مابین 910 تا 1190 گرم می باشد برخی از انواع این پرنده از نوع مهاجرت کننده هستند شاهین عموما در نواحی کوهستانی اطراف رودخانه ها و اکنون به صورت قابل ملاحظه ای در محیط های شهری نیز دیده می شود این پرنده در تمام نقاط جهان و در تمام کشورهای به جز قطب جنوب دیده می شود شاهین زیر گونه های بسیاری دارد

آشنایی با شاهین

,