شهر حیوانات

تربیت پرندگان شکاری

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تربیت پرندگان شکاری

باید توجه نمود که پرندگان شکاری رام نمی شوند بلکه فقط به انسانها عادت می کنند حتی اگر پرنده ای چندین نسل متوالی در اسارت به دنیا آمده باشد همانند حیوانات خانگی رام نمی شود تربیت پرندگان شکاری با دادن غذا به پرنده به عنوان جایزه صورت می پذیرد بر خلاف بسیاری از موجودات دیگر که ما با آنها سروکار داریم پرندگان شکاری حیوانات غیر اجتماعی به شمار می روند و هیچ تمایلی به تبعیت از قوانین محدود کننده را ندارند آنها هیچ علاقه ای به صاحب خود نداشته و تمایلی به راضی نگهداشتن او ندارند آنها فقط به این دلیل در مجاورت انسانها به آسانترین و بهترین روش غذا را برای آنان فراهم می آورند و طبعا در چنین شرایطی رابطه بین انسان و پرنده شکاری موجب راحتی پرنده است

تربیت پرندگان شکاری

,